V mariborskem kinu Udarnik se je z zaključno slovesnostjo in razglasitvijo zmagovalcev zaključil 4. Mednarodni festival otroškega in mladinskega animiranega filma ENIMATION little elephant. Mednarodna žirija v sestavi hrvaške filmske kritičarke in publicistke Diane Nenadić, slovenske likovne pedagoginje Maje Škorjanc in njenegega kolega iz Srednje šole za oblikovanje Maribor Dejana Paske je izbrala zmagovalce tekmovalnega programa.

Glavno nagrado little elephant v višini 150 evrov, ki jo podeljuje Fundacija Sonda, si je prislužil film Zasebni detektiv Mason Phelps, ki ga je ustvarila skupina irske mladine. V kategoriji MINI (do 10 let) je slavil belgijski film Abrakadaprd, ki ga je ustvarila skupina sedmih otrok, v kategoriji MIDI (11 do 14 let) delo kar 22 poljskih ustvarjalcev Človek in njegov hudičev partner, v kategoriji MAXI (15 do 19 let) pa slovenski film Strah, ki so ga ustvarili Črt Mate, Andraž Mohar, Domen Gorjup, Natalija Kosmač in Lene Lekše.

Spodbudno je dejstvo, da letošnji najboljši film v kategoriji MAXI prihaja iz Slovenije. Lene Lekše, soavtorica filma Strah, je ob tem povedala: »Že druga nagrada filmu Strah zapovrstjo je za celotno ekipo Studia k’ Prasc čudovito presenečenje ter spodbudno vodilo za nadaljnje ustvarjanje. Kreativno festivalsko vzdušje nas je navdihnilo z novimi idejami, zato smo sklenili ,da se že jutri sestanemo v našem priljubljenem lokalčku ter izdelamo načrt za novo animacijo, ki bo tokrat mitološko obarvana.«

Rene Puhar, izvršni producent festivala je ob zaključku povedal: »Vse več animiranih filmov, ki se prijavljajo na naš festival botruje ostrejši selekciji in bolj kvalitetnemu programu. Videli smo lahko številne vrhunske animacije, strokovna žirija zagotovo ni imela lahkega spanca. Veseli tudi boljši obisk kot prejšnja leta. Za prihodnjo festivalsko edicijo, ki bo potekala oktobra 2015, napovedujemo programsko in konceptualno širitev festivala, saj bomo prikazovali tudi igrane in dokumentarne filme otrok in mladih.«

Željko Milovanović, razvojni producent platforme ENIMATION je še dodal: »Od naslednjega leta naprej se bodo filmi, ki se bodo uvrstili na ENIMATION little elephant potegovali tudi za skupno nagrado Youth Cinema Network, mednarodne mreže filmskih festivalov otroške in mladinske produkcije.«

Žirija je o svojem izboru zapisala:

Mini: Abrakadaprd / Abracadafart

Film se je izkazal kot dramaturško, likovno in produkcijsko dovršen. Izbrana animacijska tehnika z nekaterimi likovnimi rešitvami uspešno predstavi like in njihove čustvene odzive. Izbrano zvočno ozadje in uporaba silhuet ljudi nas prestavi v domišljijski prostor, kjer veljajo nekoliko drugačna pravila – pravila otrok. Ravno s svojo otroško neposrednostjo ob nečem (prdenje v družbi), kar je za večino kultur nesprejemljivo, in toleranco do tega, je navdušil žirijo.

Midi: Človek in njegov hudičev partner / About a man and his devil partner

Človek je že nekajkrat pokazal, da se lahko uspešno kosa s hudičem. V tokratnem likovno prepričljivem potovanju nas fascinira z dinamičnostjo pripovedi. Ne le s pripovedovalcem, ta je samo potrditev, ampak predvsem z likovno-tehničnimi rešitvami nadgrajevanja prizorov in samega prehajanja med njimi. Izbrana tehnika poudarja kontrast med dobrim (človek) in zlim (hudič).

Maxi: Strah / Fear
Že v sami uvodni špici film nakazuje, da je človek sestavljen iz strahu. Skozi domiselne animacijske rešitve in preproste estetske in prečiščene grafizme kompenzira pomanjkanje naracije. Prav s pomanjkanjem naracije pa gledalca prepušča lastni interpretaciji – vsak od nas se spopada z lastnimi strahovi. Abstraktno ilustrira človeški strah, ki je sam po sebi abstrakten. Z ustreznim izborom zvočne kulise, kontrastov in igre senc zaokroži kompaktnost animacije.

Zmagovalec: Zasebni detektiv Mason Phelps / Mason Phelps private eye
V klasično kriminalno zgodbo, ki se spogleduje z žanrom Filma noir, so avtorji uspešno vključili tudi problem ekologije in recikliranja. Duhovita zgodba, s trdim dramaturškim lokom nas s pomočjo skrbno izbranih detajlov ne zgolj pritegne, ampak uspešno pokaže tudi čustvena stanja likov. Filmsko kadriranje z različnimi plani in rakurzi, z avtorsko glasbo in nevpadljivo zvočno kuliso zgodbo še dodatno utrdi. Skrbno izbrano zaporedje različnih kadrov pa tej zgodbi daje ritem, ki ga narekuje žanr.

Več fotografij s festivala najdete na naši Facebook strani!In Maribor’s Cinema Udarnik, the award ceremony concluded the 4th International Children and Youth Animated Film Festival ENIMATION little elephant. The international jury – Croatian film critic and publicist Diana Nenadić, Slovenian art pedagogue Maja Škorjanc, and professor at Secondary School for Design Maribor Dejan Paska – chose the winners of the festival’s competition programme.

The main prize of 150 eur is awarded by Foundation Sonda and KID Kibla, and was won by the film Mason Phelps Private Eye, created by a group of Irish youth. In the MINI category (up to 10 years) the winner is the Belgian film Abracadafart, created by a group of seven children; in the MIDI category (11 to 14 years) a film created by 22 Polish creators About a Man and His Devil Partner; and in the MAXI category the film Fear, created by Črt Mate, Andraž Mohar, Domen Gorjup, Natalija Kosmaš, and Lene Lekše.

For the conclusion, festival’s executive producer Rene Puhar stated, “The increasing number of animated films applying to our festival means that the selection is harsher and the programme’s quality is better. At the festival, we could see numerous top-notch animated films, making the jury’s work hard. We are also pleased to see more visitors at the festival compared to previous years. In the next edition of the festival, in October 2015, the programme and the concept will broaden – we will also include fiction and documentary films made by children and youth.”

Željko Milovanovič, the development producer of the ENIMATION platform, added, “Already in next year, the films that will make it into the ENIMATION little elephant competition programme will also be running for the award of the Youth Cinema Network – the international network children and youth film festivals.”

The jury wrote about their selection:

MINI: Abracadafart
The film excelled in its dramaturgy, visual design, and production. The chosen animation technique with some artistic solutions successfully presents the characters and their emotional responses. The chosen soundscape and the use of silhouettes for presenting people transfer the viewer into the imaginary space where somewhat different rules apply – the rules of children. What impressed the jury was the children’s directness about something (farting in company) that is not tolerable in most cultures and their tolerance towards it.

Midi: A Man and His Devil Partner
Man already proved at numerous occasions that he/she can outwit the devil. In this artistically convincing journey we were fascinated by the dynamics of the tale – not merely of the narrator, that only confirms the dynamics – but mainly of the artistic and technical solutions of building up the scenes, and the changes between them. The chosen technique emphasizes the contrast between the good (man) and the evil (devil).

Maxi: Fear
Already in the opening credit, the film shows that man is made up of fear. Through thoughtful animation solutions, and simple aesthetic and clean graphics, the film compensates or the lack of narration. Furthermore, it is the lack of narration that leaves the viewers to one’s own interpretation – each of us has their own fears. The abstract illustrates the human fear, which in itself is abstract. The appropriate selection of the soundscape, the contrasts, and the play of shadows all round up the compactness of the animation.

Winner: Mason Phelps Private Eye
In the classical criminal story – stylistically flirting with film noir – the authors successfully included the problems of ecology and recycling. A witty story with a solid dramaturgic bow does not merely attract us with the carefully chosen details, but also succeeds in showing the emotional states of the characters. Filmic framing, original music, and the unobtrusive soundscape help to further strengthen the story. Carefully selected sequence of various shots gives the story the proper rhythm, suggested by the genre.

You can find more photos from the festival on our Facebook page!

Comments

comments