[:sl] 

15. oktober, Maribor, Lutkovno gledališče

Po petih festivalskih dneh, na katerih se je odvrtelo 106 tekmovalnih filmov mladih ustvarjalcev iz 19 držav in štirih kontinentov, je danes strokovna žirija podelila priznanja najboljšim. Ker so mladi filmarji tekmovali v treh starostnih kategorijah; MINI (do 10 let), MIDI (11-14) in MAXI (15-19), je najboljši film v vsaki kategoriji prejel priznanje, najboljši film celotnega festivala pa grand prix, finančno nagrado 300 evrov, namenjeno razvoju novih filmov, podarja pa jo Fundacija Sonda. Na projekcijah je filme ocenjevalo tudi občinstvo, njegovi izbranci pa se bodo potegovali za nagrado Youth Cinema Award (pripravlja Youth Cinema Network).

Strokovna žirija v sestavi Menghsun Chen (Tajvan), Vera Schöpfer (Nemčija) in Timon Leder (Slovenija) je priznanja oz. posebne omembe ter grand prix podelila naslednjim mladim filmarjem:

Mini
Mini Category
Firbec / Nosy Rabbit (2′ 07”, Slovenija, 2016)
»Lepo zaključena zgodba, polna hudomušnih otroških idej in lepo pripravljene likovne zasnove.«
Avtorji: Otroci iz skupine Sončki iz Vrtca Vodmat, Ljubljana. Mentorji: Anka Kočevar (filmska animatorka), Tadej Bernik (fotograf), Samo Kutin (glasbenik), Jana Pevec in Petra Faris (vzgojiteljici).

midi
Midi Category
Čarovnik išče službo / Magician seeks Job (6′ 08 ”, Nemčija, 2015)
»Zgodbo začne otroška domišljija, ki jo dopolnjujejo igrive ideje.«
Avtorji: Jarne Borinski, Konstantin Royal in drugi, Mentor: Bertolt Hering Jugendfilm

maxi 1
Maxi I Category

Kaj sedaj / What now (8′ 56”, Hrvaška, 2015)
»Hiter pogled na dekle, ki teče mimo, pove veliko o glavnem liku te zgodbe. Vsak trenutek filma nam avtor z načinom snemanja zelo približa in kot gledalci smo udeleženi v veliki zgodbi prijateljstva in njegovega dokaza.
Avtorji: Marko Bičanić, Karlo Vorih, Korana Ugrina, Ian Tomljenović, Leon Dubroja, Veronika Milinović

maxi 2
Demoni v preobleki / “Demons in Disguise”. (3′ 20”, 2014, ZDA)
»Odnos med materjo in najstniškim dekletom je pogosto zahteven. Ta film ga prikaže na zabaven način.«

Zmagovalec / winner
Slon v oblakih / Elephant in Clouds (2′ 09”, Hrvaška, 2015)
»Prepričala nas je enostavna in premišljena zgodba s še boljšo, profesionalno izdelano animacijo. Glavna nagrada gre filmu o letenju z ušesi in podaljševanju spanca zaradi dobrih sanj«

Občinstvo pa je prvo nagrado z enakim številom glasov razdelilo med dva filma; slovenskega Črna komedija (The black comedy, 4′ 41”, 2016) avtorja Gašperja Košenine, ki je film ustvaril s pomočjo mentorjev Camille Hlaperin, Charlène Biju, Eneja Mavsarja in Tomaža Pavkoviča. Vsebina: Človek brez denarja se odloči ubiti svoja bogata prijatelja. Za delo najame morilca, ki imata grozno napako.

Drugi film, ki je prepričal občinstvo, pa je srbski Živali bi želele (Animals would like, 2′ 30”, 2014), ki ga je ustvarila skupina otrok pod mentorstvom Nele Curcija. Vsebina: Živali si predstavljajo, kako bi bilo, če bi zamenjale svojo vlogo z ljudmi.

Mali slon, ki je s predfestivalskim dogajanjem trajal že od 4. oktobra, je bil eden najbolj obiskanih v Mariboru, saj je filmske projekcije obiskalo 1500 otrok mariborskih in okoliških vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. Še posebej tesno je že vsa leta sodelovanje z dijaki Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki ne samo sodelujejo s svojimi filmi, pač pa festivalsko dogajanje spremljajo tudi s kamero in so aktivni na filmskih delavnicah.

Posebnost letošnjega festivala je ponovitev celotnega filmskega programa Malega slona po lastnem izboru, ki bo med 10.00-16.00 v kinu BlackBox v prostorih GT22 na Glavnem trgu 22.

Programska direktorica festivala Mali slon je mag. Hana Repše, ki je v program uvrstila ne le filme, pač pa številne delavnice, razstavo filmskega zakulisja (mladega filmarja Timona Ledra, tudi člana žirije), program kratkih filmov mladih filmark ter predstavitev partnerske organizacije z letošnjim poletnim filmskim taborom za otroke.

Producent festivala Rene Puhar poudarja, da otroci in mladi s pomočjo mentorjev ali sami snemajo vedno več, saj tehnična oprema postaja vedno boljša in dostopnejša, šolski sistemi pa v svoje programe vse bolj vključujejo izobraževanje na področju avdiovizualnih medijev.

Na festival, ki se je odvijal v Vetrinjskem dvoru, Lutkovnem gledališču in v GT22 je letos pripotovalo kar 40 gostov, med njimi tudi dva člana mednarodne žirije:

Menghsun Chen (Tajvan), je podpredsednik izvršnega odbora tainanskega mednarodnega festivala otroškega filma Eureka!:
Prišel sem na povabilo Hane Repše, ki sem jo pred štirimi leti spoznal v Mariboru. Na osnovni šoli učim računalništvo in tam med drugim seznanjam otroke tudi z računalniško animacijo. Zelo veliko zanimanje je za to pri nas. Stvari, ki se mi zdijo najpomembnejše pri animaciji, so domišljija, radovednost in iskanje rešitev in na koncu analiziranje. Zelo dobro je, da je to v šolskem kurikulumu.

Vera Schöpfer (Nemčija) Akademija medijskih umetnosti v Kölnu. Ustanoviteljica ustvarjalnega omrežja SCREENAGERS za organizacijo filmskih projektov za najstnike in Mladinske akademije za dokumentarne filme, Mladi psi:
Prvič sem v Mariboru. Zelo sem radovedna, kakšne filme so ustvarili mladi, s katerimi veliko delam. Otroci filmov še ne reflektirajo, delajo neposredno, po 15. letu pa že lahko vidimo male mojstrovine. Starejši kot so, seveda več razmišljajo in včasih se to ne izkaže za dobro, saj lahko preveč zakomplicirajo vse skupaj. Pomembno je, da je ustvarjalec filma svoboden in da ima dobro zgodbo, da ve, zakaj jo je naredil. Vse ostalo se temu podreja.

Timon Leder (Slovenija) avtor animiranih filmov, šola za animacijsko režijo v Franciji La Poudriere. Njegov animirani prvenec Delo (z Urbanom Breznikom) se je predvajal že na več kot 25 festivalih po svetu:
Vsakodnevno oživljam osebe in živali vseh vrst in v tem neizmerno uživam. Delam kot filmski animator, kot mentor pa sem vedno znova navdušen, kako zabavni in inovativni so liki, ki jih oživi mladina. Mislim, da smo temu priča tudi pri letošnjem festivalskem izboru. Kot žirant bom dal največ poudarka na inovativne značilnosti in animacijo likov. Pri tehnični izvedbi bom najbolj popustljiv, čeprav ravno to odloča o končnem odzivu gledalcev. Vendarle še ne gre za profesionalne filme, ampak predvsem za ljubezen do animiranja oz. “oživljanja”.

Festival Mali slon pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture s partnerji: Lutkovnim gledališčem Maribor, Narodnim domom Maribor, Zavodom MARS in GT22.

Uradna spletna stran festivala s programom: http://enimation.si/
FB: https://www.facebook.com/events/1077817655667020/

[Best_Wordpress_Gallery id=”1″ gal_title=”winner-2016″][:en]15. oktober, Maribor, Puppet Theatre Maribor

After five festival days, 106 screened films from young artists from 19 countries and four continents, today the jury awarded the best one. Because the young filmmakers competed in three age categories; MINI (up to 10 years), MIDI (11-14) and MAXI (15-19), the best film in each category received an award and the best film of the entire festival received the main prize, a financial reward of 300 euros, for the support for their work, given by the Sonda Foundation. The audience also woted for their favourite. The nominees will be competing for the Youth Cinema Award prize (prepared by Youth Cinema Network).

Mini
Mini Category
Firbec / Nosy Rabbit (2′ 07”, Slovenija, 2016)
“It’s a nice completed story full of witty childish ideas and a nicely designed art.”
Authors: Kids from the group Little Sushines from Kindergarten Vodmat, Ljubljana. Mentors: Anka Kočevar (film animator), Tadej Bernik (photographer), Samo Kutin (musician), Jana Pevec and Peter Faris (teachers).

midi
Midi Category
Čarovnik išče službo / Magician seeks Job (6′ 08 ”, Nemčija, 2015)
“The story beginning with children’s imagination, complemented by playful ideas.”
Authors: Jarne Borinski, Konstantin Royal and others, Mentor: Bertolt Hering Jugendfilm

maxi 1
Maxi I Category

Kaj sedaj / What now (8′ 56”, Hrvaška, 2015)
“A quick peek at the girl who runs past, says a lot about the main character of this story. Every moment of the film, the artist with the shooting mode is very close and as viewers we are engaged in the great story of friendship and of his evidence.
Authors: Marko Bičanić Karlo Vorih, Korana Ugrina, Ian Tomljenović, Leon Dubroja, Veronika Milinovic

maxi 2
Demoni v preobleki / “Demons in Disguise”. (3′ 20”, 2014, ZDA)
„A relationship between mother and daughter is in most cases complicated. “
Avtorica / Author: Kira Bursky

Zmagovalec / winner
Slon v oblakih / Elephant in Clouds (2′ 09”, Hrvaška, 2015)
“Convinced us with a simple and thoughtful story with even better, professionally produced animation. The main prize goes to the film about flying with ears and expending the sleep time because of the good dreams.”

Avtorica / Author: Melita Sandrin, Mentor: Edo Lukman.

The audience gave the main prize to two films with the same number of votes: Slovenian film The Black Comedy (The black comedy, 4 ’41’ ‘, 2016) by Gasper Košenina, with the help of mentors Camille Hlaperin, Charlene Biju, Enej Mavsar and Thomaž Pavkovič.
Plot: A poor man decides to kill his rich friends. He hires two assassins to do the job, but they have terrible flaw.
The second film, which convinced the audience, was the Serbian Animals Would Like (Animals Would Like, 2 ’30’ ‘, 2014), created by a group of children under the supervision of Nela Curcija.
Plot: Animals are imagining how it would be if they switched their roles with humans.
……………………………………………………………………………………………

The Little Elephant Festival together with pre-fest events lasted from 4 October. It was one of the most visited in Maribor, as 1500 children from kindergartens, primary and secondary schools attended the screenings. The students of the Secondary School for Design Maribor collaborated not only with their films, but have also filmed the festival and joined the film workshops within the festival.

This year’s specialty was the repetition of the entire film programme by viewer’s choice, which took place from 10:00 to 16:00 in the cinema Black Box at the GT22.

Hana Repše, the programme director of the festival who is put not only movies, but also numerous workshops, exhibition of film scenes (from the young filmmaker Timon Leder, who was also a member of the expert jury), a programme of short films of young female filmmakers and presentation of the partner organization with this year’s summer film camp for children.

Festival producer Rene Puhar put stress on the fact that children and young people with the help of mentors, produce more and more films as the technical equipment is becoming better and more accessible and the school systems in increasingly include education in the field of audiovisual media in their programmes.

This year the festival, which was held in Vetrinjski dvor Mansion, Puppet Theatre Maribor and the GT22, hosted 40 guests, including two members of the international jury:

Menghsun Chen (Taiwan), Vice-President of the Executive Committee of Tainan’s International Festival of child film Eureka!:
I came by the invitation of Hana Repše, which I met four years ago, here, in Maribor. I teach computer science in primary school and there, among the other, I acquaint children with computer animation. In our country, there is a lot of interest for animation. The things that I find most important in animation are the imagination, curiosity, the search for a solution and finally analyzing. It’s very good that this subject is in the school curriculum.

Vera Schöpfer (Germany) Academy of Media Arts in Cologne. The founder of the creative network SCREENAGERS, which organizes film projects for teenagers and Youth Academy For Documentary Films, Young Dogs:

It is my first time in Maribor. I am very curious what kind of films young people, with which I also work a lot, made. Children do not reflect or make films directly, but above 15 years of age we can already get little masterpieces from them. The older they are, of course, the more they think and sometimes it does not turn out to be good, because too much thinking can complicate things all together. It is important that the filmmaker’s mind is free, that he has a good story and knows why he wrote it. Everything else is subordinate to this.

Timon Leder (Slovenia), author of animated films, school for animation directing in France La Poudriere. His animated debut The Work (together with Urban Breznik) was screened at more than 25 festivals around the world:
I revive people and animals of all kind of sorts daily and I immensely enjoy doing it. I work as a film animator, as a mentor I am always impressed by how funny and innovative the characters, which youth revives, are. I think we witnessed this while watching this year’s festival selection. As a jury member I will put more emphasis on innovative features and animation of the characters. I will be most indulgent by technical implementation, although it is the main factor of viewer’s final response. However, it is not about professional-looking movies, but about the love for animation or should I say “revival”.

The Little Elephant Festival is organized by Association for Film Culture Development together wih:
Puppet Theatre Maribor, Narodni Dom Maribor, Institution MARS and GT22.

The official web page with the programme of the festival:
Uradna spletna stran festivala s programom: http://enimation.si/
FB: https://www.facebook.com/events/1077817655667020/[:]

Comments

comments