[:sl]1. Festival

ENIMATION festival, mednarodni festival otroškega in mladinskega filma se bo odvijal med 9. in 15. oktobrom 2017 v Mariboru.

2. Tekmovalni del

Prijavijo se lahko filmi iz katerekoli države sveta. Velja za vse avtorje, mlajše od 19 let. Razpis je odprt za vse zvrsti kratkega filma, katerega dolžina ne presega 25 minut. Filmi morajo biti končani po 1. juliju 2015. Izbrani so lahko le tisti, ki doslej še niso bili predvajani na ENIMATION festivalu.

3. Prijava v tekmovalni del

Do 31. maja 2017 je za prijavo filma potrebno:

• izpolniti e-prijavni obrazec (obrazec najdete na www.enimation.si ali na portalu FilmFreeway https://filmfreeway.com/festival/ENIMATIONlittleelephant);
• če avtor pošlje več kot en film, mora za vsakega izpolniti posebno prijavnico;
• filme poslati preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE, DROPBOX;
• nepopolne prijave in prijave ne bodo sprejete.

4. Kategorije

MINI – za avtorje do 10. leta
MIDI – za avtorje od 11. do 14. leta
MAXI – za avtorje od 15. do 19. Leta

5. Izbor

Izbor bo dokončan najkasneje do 1. septembra 2017. Organizator bo avtorje obvestil o izboru. Kopije vseh prijavljenih filmov, tudi neizbranih, ostanejo v arhivu festivala.

6. Pošiljanje kopij

Filme sprejemamo preko portala FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE ali DROPBOX v video formatu MPG4.

7. Nastanitev

O možnostih nastanitve bomo goste obvestili ob selekciji filmov, saj je odvisna od finančnih zmožnosti posamezne edicije festivala Festival Mali slon. Za vsak film so lahko povabljeni le en zastopnik in največ dva avtorja, tudi v primeru, ko je režiserjev enega filma več. Povabila ni mogoče prenesti na drugo osebo. Prevozne stroške krijejo gosti sami.

8. Žirija in nagrade

Mednarodno žirijo imenujejo organizatorji festivala. Podeli se glavna nagrada žirije za najboljši film iz vsake kategorije programa ENIMATION festival in glavna nagrada ENIMATION festivala. Podeljene so lahko tudi druge nagrade.

9. Objava, promocija in arhiviranje filmov

Festival poziva avtorje, producente in distributerje filmov, da pošljejo tudi dodatna promocijska gradiva, ki bodo v času festivala dostopna novinarjem, gostom in občinstvu. Izbrani filmi se lahko za promocijo festivala vključijo v posebne predstavitve tudi v času po festivalu oz. se z dovoljenjem avtorjev objavijo na portalu ENIMATION festival TV in lokalni televiziji (BKTV).

10. Pristojnost

Prisotnost na festivalu pogojuje strinjanje s predstavljenim pravilnikom. O zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločalo vodstvo festivala. V primeru spora je zavezujoča slovenska verzija pravilnika.

………………………………………………………………………………..

ENIMATION festival nastaja v organizaciji Društva za razvoj filmske kulture, v sodelovanju z drugimi partnerji.[:en]1. Festival

ENIMATION festival, international children and youth film festival (ENIMATION festival) will be taking place between the 9 th and 15 th of October, in Maribor, Slovenia.

2. Competition part

ENIMATION festival is open for authors younger than 19 years from all over the world. Any film and animation technique is accepted. Short films no longer than 25 minutes can apply.

We will accept films that were finished after July 1 st , 2015. We will choose only the films that have not been screened at Little Elephant Festival yet.

3. Applying for the competition part

To apply, you need to send the following until May 31 st , 2017:

• electronic application form (which can be found at www.enimation.si) or FilmFreeWay subbmition;
• if more than one film by the same author is applied, the application form must be sent for each film separately;
• films are sent via the FILMFREEWAY, VIMEO, YOUTUBE or DROPBOX portal;
• incomplete applications will not be accepted.

4. Categories

MINI – for authors aged under 10 years
MIDI – for authors aged between 11 and 14 years
MAXI – for authors aged between 15 and 19 years

5. Selection

The selection will be finished until September 1 th , 2017 at the latest. The organizer will inform the authors of the selection. The copies of all applied films (including those that are not selected) will become a part of the archive of the festival.

6. Sending copies

Films are accepted through VIMEO, YOUTUBE portal or DROPBOX in the video format MPG4.

7. Lodging

We will inform guests about the possibilities of lodging after the selection of films because it depends on the financial capacity of the particular edition of Little Elephant Festival. For each film we can invite only one representative and up to two children/youth – even when there are more authors of the film. The invitation cannot be passed on to other persons. Travel expenses are covered by guests.

8. Jury and awards

The international jury will be named by the organizers of the festival. Best film in each category of the ENIMATION Festival programme will be awarded. Additionally, the main prize for ENIMATION Festival will be awarded. There might be other awards presented.

9. Publishing, promotion, and archiving of the films

The festival calls upon authors, producers, and film distributers to send additional promotional material that will be made accessible for press, guests, and audience during the festival. The chosen films can be included in special presentations after the festival, or (with the authors’ permission) published at the Little Elephant Festival TV portal and local TV, and other event for festival promotion.

10. Jurisdiction

Taking part in the festival means that you agree with the regulations described above. Matters not described by the regulations described above fall into the jurisdiction of the organizers of the festival. In case of dispute, the Slovenian version of the regulations applies.

……………………………………….

ENIMATION festival is created by Association for Film Culture Development and other partners.[:]

Comments

comments